Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018

Obsah:

Siedme vydanie príručky obsahuje aktualizované, doplnené a zmenené príklady z oblasti novej metodiky účtovania obcí, miest a ich rozpočtových a príspevkových organizácií v zmysle aktualizovaných zmien a doplnkov Opatrenia MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky účinných od 1.1.2018.

Cena:

26.00 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.