Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Ingrid Ney, PhD.
Lektorovanie podujatí: 29. 03. 2023 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
20. 11. 2020 - Daňové nedoplatky, exekúcie a ich vymáhanie *videoseminár*