Kompetencie riaditeľov materských škôl a obcí, ako zriaďovateľov, vo vzťahu k predprimárnemu vzdelávaniu

Termín

20. február 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
21.-27. február 2024, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia/ -ky, zástupcovia/ -kyne MŠ a ZŠ s MŠ, zamestnanci zriaďovateľov MŠ, ZŠ s MŠ, zamestnanci školských úradov, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

20.02.2024

Variabilný symbol:

200224

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

1. Kompetencie riaditeľov materských škôl a obcí, ako zriaďovateľov pri:

  • zriaďovaní materskej školy a zmenách v sieti škôl a školských zariadení SP,

  • rozširovaní kapacít materských škôl

  • prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie,

  • ustanovení rady školy a voľbe členov rady školy,

  • vykonávaní správy materskej školy,

  • vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov v profesijnom rozvoji,

  • pri riadení práce zamestnancov materskej školy,

  • hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov,

  • kontrole kvality výchovy a vzdelávania v materskej škole a

  • kontrole dodržiavania právnych predpisov

2. Výberové konanie na riaditeľa školy

3. Obsadzovanie miest ďalších vedúcich pedagogických zamestnancov

4. Rôzne – odpovede na aktuálne otázky

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii, prípadne e-mailom

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.