Správny poriadok pre obce -2 dňový ONLINE kurz s vydaním Potvrdenia o absolvovaní Správne konanie

Termín

19. október 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár) 2.časť
19.-26. október 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

odborný kurz, webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutári, hlavní kontrolóri ,zamestnanci obcí, miest, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií

Kapacita:

150

Uzávierka:

10.10.2023

Variabilný symbol:

10191023

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

50 €

Cena pre nečlenov:

80 €

Program:

Správny poriadok pre obce - 10.10.2023 a 19.10.2023

(zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov)

Kompetencie obce určuje množstvo právnych predpisov a obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, a to v rámci samosprávnej pôsobnosti (napr. riešenie susedských sporov podľa § 5 Občianskeho zákonníka) a tiež v rámci preneseného výkonu štátnej správy (napr. ako stavebný úrad).

V oboch prípadoch za obec koná a rozhoduje starosta, ako štatutárny orgán obce a vydaniu rozhodnutia predchádza konanie, ktoré zabezpečujú zamestnanci obecného úradu. Toto konanie upravuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov.

Správny poriadok ako tzv. procesný predpis upravuje postup obce a tiež práva a povinnosti účastníkov (fyzických osôb a právnických osôb) v akomkoľvek konaní prebiehajúcom na obecnom úrade s výnimkou konania vo veciach daní a poplatkov.

Správny poriadok bol v priebehu posledných rokov niekoľkokrát novelizovaný, a preto je nevyhnutné, aby zamestnanci obcí ako aj starostovia poznali tento základný procesný predpis, ktorý sa používa takmer vo všetkých oblastiach verejnej správy

Program seminára:

  • Základné zásady správneho konania

  • Správne orgány (príslušnosť vecná, miestna a funkčná, predpojatosť a vylúčenie zamestnancov z konania;)

  • Účastníci konania a zúčastnené osoby (zastupovanie, splnomocnenie, zákonný zástupca, ustanovenie opatrovníka)

  • Priebeh správneho konania (začatie konania, ústne pojednávanie, zápisnica, nazeranie do spisov, doručovanie, lehoty a ich počítanie, svedkovia, znalci, listiny, ohliadka, čestné vyhlásenie, prerušenie a zastavenie konania, zmier, trovy konania)

  • Rozhodnutie (náležitosti, lehoty, oznámenie, právoplatnosť a vykonateľnosť)

  • Preskúmavanie rozhodnutí (odvolanie, odvolacie orgány, obnova konania, preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní)

  • Výkon rozhodnutia (správna exekúcia: začatie a priebeh výkonu rozhodnutia, odloženie a upustenie od výkonu rozhodnutia, námietky, formy výkonu rozhodnutia, výkon rozhodnutia súdnym exekútorom).

  • Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku

  • Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre

Študijné materiály:

Účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované lektorom, a to:

-        podrobné Poznámky k jednotlivým ustanoveniam správneho poriadku,

-        nové VZORY správnych aktov vypracované pre potreby obcí v počte cca 65 vzorov,

pričom všetky materiály sú spracované s ohľadom na zmeny vyplývajúce z noviel správneho poriadku.


Na získanie Potvrdenia o absolvovaní je potrebné účastniť sa obidvoch vzdelávacích dní.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.