Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 * Legislatívne zmeny 2022/2023 *

Termín

3. február 2023, Začiatok: 09:00 Prezenčný seminár
13.-20. február 2023, Začiatok: 09:00 Videozáznam (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce, Námestie osloboditeľov 25

Kategória:

prezenčný legislatívny seminár

Cieľová skupina:

mzdári, personalisti, ekonómovia, účtovníci, hospodárky, vedúci zamestnanci, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku - obce, mestá, VÚC, RO a PO, školy, DSS a iné organizácie

Kapacita:

150

Uzávierka:

02.02.2023

Variabilný symbol:

030223

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane

 • pred a po jeho vykonaní
 • lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa
 • kedy nemôže zamestnávateľ vykonať RZD zamestnancovi
 • vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov

 

Daňové tlačivá

  • Vyhlásenie ...
  • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
  • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2022
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov

 

 • Nezdaniteľné časti základu dane na :
   • daňovníka, manžela / manželku
   • príspevky do III. piliera
    • DB „po starom / po novom  
    • ročné zúčtovanie DB za I. a za II. polrok
    • Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
     • Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 % ( dobrovoľnícka činnosť )
 • „ Milionárska daň “, nerovná daň
 • Daňový bonus (DB) na vyživované dieťaZmeny v zákonoch a parametroch na rok 2023

 • Mzdové veličiny platné pre rok 2023
 • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
  • nezdaniteľné časti základu dane na rok 2023
  • daňový bonus na nezaopatrené dieťa 2023 – mesačný, ročný
  • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
   • tehotenské, tehotenské štipendium, materské
   • dohody – odvodová odpočítateľná položka
 • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2023

-  študenti

-  dôchodcovia

-  sezońne práce

 

 • Minimálna mzda
    • minimálne mzdové nároky
    • mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.2023
 • Stravovanie zamestnancov od 1.1.2023
  • zvýšené sumy stravného platné od 1.1.2023
  • stravovacie poukážky v elektronickej forme
 • Zákonník práce –novela účinná od 1.11.2022
  • transpozícia smernice EU 2019 / 1152 a smernice EÚ 2019 / 1158
  • doručovanie – úložná doba
  • bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru
  • podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
  • skúšobná doba – doba určitá
  • prechod na inú formu zamestnania
  • úmrtie zamestnanca – odstupné, odchodné
  • zrážky zo mzdy – finančný príspevok na stravovanie
  • dohody – minimálna predvídateľnosť práce
 • otcovská dovolenka
  • novela Zákonníka práce a zákona o Sociálnom poistení
 • dôchodky od 1.1.2023
  • valorizácia dôchodkov o 11,8 %
  • zmena podmienok na priznanie predčasného dôchodku
  • zmena pri určovaní dôchodkového veku
  • rodičovský bonus a iné
 • Kolektívna zmluva VS a ŠS na obdobie 1.1.2023 do 31.8.2024

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Mgr. Mária Dargajová

30.1.2023 o 09:34

Reagovať

Otázka k daňovému bonusu na úroky: uplatňovala som si daňový bonus na úroky dva roky po sebe 2020 a 2021.
V roku 2022 som poberala iba rodičovský príspevok, pracovný pomer ukončený ešte v roku 2021.
Môžem si uplatniť daňový bonus na úroky aj za rok 2022 hoci som nemala žiaden príjem zo závislej činnosti iba rodičovský príspevok?
Ďakujem za odpoveď.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 35532882,

DIČ: 2021010420
IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001

RVC Michalovce nie je platcom DPH. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné šíriť materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.