Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *videoseminár*

Termín

27. január - 2. február 2021, Začiatok: 09:00

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, zamestnanci obcí, HK, riaditelia škôl, zamestnanci škôl a školských zariadení, miest, VÚC

Kapacita:

500

Uzávierka:

27.01.2021

Variabilný symbol:

2701

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Program seminára:

1.       Prehľad novej „koronalegislatívy" dotýkajúcej sa informovanosti, ochrany súkromia a osobných údajov

2.       Prehľad najdôležitejších povinností obcí a ich ROPO podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

3.       Nová bezpečnostná dokumentácia

4.       Zodpovedná osoba obce/školy za ochranu OÚ

5.       Najčastejšie nedostatky samospráv a organizácií v ich pôsobnosti pri dodržiavaní GDPR legislatívy

6.       Sankcie za porušenie GDPR legislatívy

7.       Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov

8.       Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch

9.       Súkromie zamestnanca na pracovisku

10.     Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov

11.     Obecné a školské noviny: pravidlá uverejňovania podobizní, oznamov a ďalších osobných údajov

12.     Pravidlá zverejňovania citlivých údajov na oficiálnom webovom sídle inštitúcie

13.     Poskytovanie informácií  - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

14.     Ďalšie informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií

15.     Najčastejšie porušenia legislatívy a námety na riešenie

16.     Otázky a odpovede

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.