Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov Podujatie sa uskutoční

Termín

16.-18. september 2020, Začiatok: 09:45 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Hotel Družba, Michalovce J. Hollého

Lektori:

Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ingrid Ney, Ing. Erika Kusyová

Kategória:

3-dňový seminár

Cieľová skupina:

Pre profesijnú skupinu správcov miestnych daní a poplatkov, ktorí túto agendu vykonávajú v obciach a mestách

Kapacita:

70

Uzávierka:

13.09.2020

Variabilný symbol:

161820

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

185 €

Cena pre nečlenov:

205 €

Program:

1.deň:

10.00 – 16.00 Ing. Iveta Ištoková

Miestne dane a poplatky

2. deň

8.30 – 12,30  Ing. Adela Gašparovičová I. časť

Zák. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych

daniach a miestnom poplatku v z. n. p.

13,30 – 17,30  JUDr. Ingrid Ney, PhD. II. časť

Daňové nedoplatky, exekúcie  a ich vymáhanie

3.deň

8.00 – 12.30 Ing. Erika Kusyová

Dane a poplatky elektronicky –  povinnosti správcu

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Vladimír Tejiščák

9.9.2020 o 09:39

Reagovať

- Ako postupovať v prípade, keď daňovník nepodal, resp. neopravil daňové priznanie, následne sme mu zaslali výzvu podľa §17 ods.1,2, potom sme mu vyrúbili vyrubovací rozkaz §68a ods.1 zákona č. 563/2009 za rok 2019, ako postupovať ďalšie roky pokiaľ neopraví daňové priznanie
- Je možné dorúbiť daň za predošlé roky keď daňovník nepodal, resp. neopravil daňové priznanie a bol mu zaslaný vyrubovací rozkaz (§68a)
alebo resp. keď daňovník sa odvoláva na vyrúbenie dane a procesmi (rozhodnutia finančného riaditeľstva,.. )sa dospeje k inej čiastke ako bolo doposiaľ uhrádzané + je to možné spätne penalizovať?
- Ako postupovať v ďalších rokoch po ukončení daňovej kontroly (aké rozhodnutia) + je možné v tomto prípade dorúbiť daň?
- Ako zdaňovať stavby do 25m2 ?, (daňovník tvrdí, že nemajú pevný základ, rôzne prístrešky, plecháče, priestory na skladovanie náradia,..)
Čo v prípade ak stavby majú nad 25m2 ?(daňovník podá ohlásenie drobnej stavby do 25m2 a správca dane zistí, že stavba má nad 25m2)
Je daňovník povinný opraviť daňové priznanie keď podá ohlásenie?
- Ako postupovať keď daňovník uhradí inú sumu (menšiu) ako je uvedené v rozhodnutí?
- Ako postupovať pri daňovníkoch, ktorí majú exekúcie? Príp. zomrelí daňovníci
- Je možné prijať vo VZN alebo nejakou inou formou administratívny poplatok v prípade týchto odvolávaní, exekúcií? (máme na mysli pri postupovaní týchto úkonov vznikajú náklady na poštovné, administratívu)
- Ako vyberať dane za pozemky evidované na katastri ako trvalo trávne porasty (register E) a štátne lesy ich evidujú ako lesné porasty (register C), ktorý nie je zapísaný v katastri nehnuteľností
- Pokuta za nepodané daňové priznanie (10Eur), niektorí daňovníci odmietajú zaplatiť, je to možné dať na exekúciu ?
- Bolo vydané rozhodnutie daňovníkovi týkajúce sa poplatku za komunálny odpad, ktorý v obci užíva nehnuteľnosť (dom na individuálne využitie, chatár), avšak sme pochybili, nakoľko sme v odôvodnení uviedli, že vychádzame z údajov evidencie obyvateľov a finančné riaditeľstvo nám toto rozhodnutie zrušilo a vec vrátilo na ďalšie konanie. Následne bolo vyrubené nové rozhodnutie s odôvodnením:
Pre určenie výšky poplatku za vychádzalo z par. 77 ods. 2 písm. a zákona 582/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podľa ktorého poplatok platí poplatník, ktorý je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva....

A daňovník sa opätovne odvolal, opätovne sme postúpili odvolanie na finančné riaditeľstvo, ktoré nám zase rozhodnutie zrušilo a vrátilo na ďalšie konanie.
Podľa akého zákona aké konkrétne odôvodnenie máme uviesť v predmetnom rozhodnutí, aby finančné riaditeľstvo bolo uspokojené.

Vladimír Tejiščák

9.9.2020 o 09:38

Reagovať

- Ako postupovať v prípade, keď daňovník nepodal, resp. neopravil daňové priznanie, následne sme mu zaslali výzvu podľa §17 ods.1,2, potom sme mu vyrúbili vyrubovací rozkaz §68a ods.1 zákona č. 563/2009 za rok 2019, ako postupovať ďalšie roky pokiaľ neopraví daňové priznanie
- Je možné dorúbiť daň za predošlé roky keď daňovník nepodal, resp. neopravil daňové priznanie a bol mu zaslaný vyrubovací rozkaz (§68a)
alebo resp. keď daňovník sa odvoláva na vyrúbenie dane a procesmi (rozhodnutia finančného riaditeľstva,.. )sa dospeje k inej čiastke ako bolo doposiaľ uhrádzané + je to možné spätne penalizovať?
- Ako postupovať v ďalších rokoch po ukončení daňovej kontroly (aké rozhodnutia) + je možné v tomto prípade dorúbiť daň?
- Ako zdaňovať stavby do 25m2 ?, (daňovník tvrdí, že nemajú pevný základ, rôzne prístrešky, plecháče, priestory na skladovanie náradia,..)
Čo v prípade ak stavby majú nad 25m2 ?(daňovník podá ohlásenie drobnej stavby do 25m2 a správca dane zistí, že stavba má nad 25m2)
Je daňovník povinný opraviť daňové priznanie keď podá ohlásenie?
- Ako postupovať keď daňovník uhradí inú sumu (menšiu) ako je uvedené v rozhodnutí?
- Ako postupovať pri daňovníkoch, ktorí majú exekúcie? Príp. zomrelí daňovníci
- Je možné prijať vo VZN alebo nejakou inou formou administratívny poplatok v prípade týchto odvolávaní, exekúcií? (máme na mysli pri postupovaní týchto úkonov vznikajú náklady na poštovné, administratívu)
- Ako vyberať dane za pozemky evidované na katastri ako trvalo trávne porasty (register E) a štátne lesy ich evidujú ako lesné porasty (register C), ktorý nie je zapísaný v katastri nehnuteľností
- Pokuta za nepodané daňové priznanie (10Eur), niektorí daňovníci odmietajú zaplatiť, je to možné dať na exekúciu ?
- Bolo vydané rozhodnutie daňovníkovi týkajúce sa poplatku za komunálny odpad, ktorý v obci užíva nehnuteľnosť (dom na individuálne využitie, chatár), avšak sme pochybili, nakoľko sme v odôvodnení uviedli, že vychádzame z údajov evidencie obyvateľov a finančné riaditeľstvo nám toto rozhodnutie zrušilo a vec vrátilo na ďalšie konanie. Následne bolo vyrubené nové rozhodnutie s odôvodnením:
Pre určenie výšky poplatku za vychádzalo z par. 77 ods. 2 písm. a zákona 582/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podľa ktorého poplatok platí poplatník, ktorý je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva....

A daňovník sa opätovne odvolal, opätovne sme postúpili odvolanie na finančné riaditeľstvo, ktoré nám zase rozhodnutie zrušilo a vrátilo na ďalšie konanie.
Podľa akého zákona aké konkrétne odôvodnenie máme uviesť v predmetnom rozhodnutí, aby finančné riaditeľstvo bolo uspokojené.

(vyplňte ak chcete dostať oznámenie o reakcii na váš príspevok)