Ochrana osobných údajov, najčastejšie chyby obcí, miest, VÚC a škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti pri plnení informačných zákonných povinností.

Termín

20. január 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

JUDr. Vladimír Pirošík

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obci a miest, starostovia, kontrolóri, riaditelia a zamestnanci škôl aj neverejných (súkromných a

Kapacita:

120

Uzávierka:

18.01.2020

Variabilný symbol:

2001

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Informačné povinností podľa Ústavy SR a rozhodnutí súdov

2.  Sankcie za nedodržiavanie informačných povinností

3.  Informovanosť versus ochrana osobnosti, súkromia a osobných údajov

4.  Najčastejšie pochybenia samospráv pri plnení zákonných informačných povinností

5.  Informačné povinností podľa zákona o obecnom zriadení

6.  Informačné povinností zákona o slobode informácií

7.  Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr – najčastejšie chyby a právne dôsledky

8.  Opakované použitie informácií (OPI)

9.  Informačné povinností podľa zákona o správnom konaní

10. Informačné povinností podľa zákona o ochrane osobných údajov

11. Fotenie, vyhotovovanie audio a video záznamov z rokovania OZ a iných podujatí

12. Úradné tabule obce – pravidlá prevádzkovania

13. Zverejňovanie verejných vyhlášok

14. Obecné (školské) noviny, web, rozhlas, FB profil - pravidlá

15. Ochrana súkromia zamestnancov

16. Informačné povinností podľa školskej legislatívy

17. Volebná legislatíva

18. Informačné povinností podľa environmentálnej legislatívy

19. Informačné povinností podľa zákona o e-governemente (elektronická úradná tabuľa)

20. Informačné povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní

21. Otázky a odpovede

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.