Zmeny a aktualizácievo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019 ODMEŇOVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANOV PO NOVOM

Termín

4. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, zamestnanci zriaďovateľov škôl

Uzávierka:

03.10.2019

Variabilný symbol:

0410

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Tento seminár je časovo aj obsahovo rozsiahlejší, je potrebné počítať s ukončením cca o 14.30 h, jeposkytovaný kompletný pracovný aj organizačný poriadok.


PROGRAM SEMINÁRA:
 Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a novela zákona č.553/2003 Z. z. prinášajú zmeny,ktoré je nutné zapracovať do vnútornej dokumentácie školy
 Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
 Čo je nové v odmeňovaní pedagogických zamestnancov?
 Zmeny a aktualizácie pracovného poriadku školy
 Zmeny a aktualizácie organizačného poriadku školy
 Nové práva a povinnosti vplývajúce na osobnú dokumentáciu zamestnancov
 Zmeny v pracovných náplniach zamestnancov a ďalších dokumentoch

Pracovný materiál (kompletne spracované oba dokumenty na CD):
 Pracovný poriadok pre školy so zapracovanými zmenami legislatívy k stavu 1.9.2019
 Organizačný poriadok pre školy so zapracovanými zmenami k stavu 1.9.2019

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

admin2

30.9.2019 o 15:32

Reagovať

Chceli by sme zaslať otázky pre p. lektorku, k semináru 04.10.2019, k novému odmeňovaniu pedagogických zamestnancov.

1. Kreditový príplatok - po novom príplatok za profesijný rozvoj. Priznaný pred 01.09.2019, bude sa pokračovať vo vyplácaní - už ako príplatok za profesijný rozvoj.
Otázka: Výška príspevku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. sa od 1. 9. 2019 sa vypočíta z aktuálnych platových taríf postupom rovnakým ako sa počítal kreditový príplatok do 31. 8. 2019? Teda prepočet podľa nových taríf platných od 01.09.2019 a prepočet po starom, napr. 12% = 6% zaokrúhlene na 50 eurocentov+ 6% zaokrúhlene a tak spočítame?
2. Je potrebné riešiť kvalifikovanosť u zamestnankyne zamestnanej od 01.02.2005? Vzdelanie Vysokoškolské 2. stupeň - titul MVDR., odbor všeobecné veterinárne lekárstvo+ Doplňujúce pedagogické štúdium- Katolícka univerzita v Ružomberku, na získanie pedagogickej spôsobilosti vyučovať odborné predmety (záverečná skúška z premetov: pedagogika,psychológia, didaktika veterinárnych predmetov a biológie), vo vysvedčení - príloha k diplomu..., je uvedené: menová získala pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie prírodopisu na základných školách a biológie na stredných školách.
Vyučuje biológiu - 7 počet hodín, chémiu - 6 hodín, skrátený úväzok 13 hodín. Momentálne zaradená v 6. PT.
Otázka:Je kvalifikovaná, je potrebné niečo riešiť v súvislosti so zmenou zákona od 01.09.2019?