Zmeny a aktualizácievo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019 ODMEŇOVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANOV PO NOVOM

Termín

4. október 2019, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, zamestnanci zriaďovateľov škôl

Uzávierka:

02.10.2019

Variabilný symbol:

0410

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Tento seminár je časovo aj obsahovo rozsiahlejší, je potrebné počítať s ukončením cca o 14.30 h, jeposkytovaný kompletný pracovný aj organizačný poriadok.


PROGRAM SEMINÁRA:
 Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a novela zákona č.553/2003 Z. z. prinášajú zmeny,ktoré je nutné zapracovať do vnútornej dokumentácie školy
 Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
 Čo je nové v odmeňovaní pedagogických zamestnancov?
 Zmeny a aktualizácie pracovného poriadku školy
 Zmeny a aktualizácie organizačného poriadku školy
 Nové práva a povinnosti vplývajúce na osobnú dokumentáciu zamestnancov
 Zmeny v pracovných náplniach zamestnancov a ďalších dokumentoch

Pracovný materiál (kompletne spracované oba dokumenty na CD):
 Pracovný poriadok pre školy so zapracovanými zmenami legislatívy k stavu 1.9.2019
 Organizačný poriadok pre školy so zapracovanými zmenami k stavu 1.9.2019

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.