TVORBA VZN PO NOVELE ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ seminár presunutý na november 2019

Termín

21. máj 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektori:

JUDr. Marian HOFFMANN, PhD.

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, zamestnanci obce, kontrolóri

Uzávierka:

14.05.2019

Variabilný symbol:

2105

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

V súvislosti s ostatnou novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonanú poslednou novelou č. 70/2018 Z.z. došlo k podstatným zmenám týkajúcim sa prijímania VZN na obciach. Väčšina zmien je v prospech obecnej normotvorby na úseku územnej samosprávy. Odstránené boli viaceré aplikačné problémy. Súčasne za posledného pol roka došlo k podstatným novelizáciám aj osobitných predpisov týkajúcich sa vydávania VZN na obciach. Novelizovaný bol napríklad zákon o miestnych daniach, zákon o štátnej práve v školstve, zákon o sociálnych službách, zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, cestný zákon, zákon o vodách, zákon o mobilných zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Všetky tieto legislatívne zmeny majú priamy dopad na prijímanie VZN. V rámci prednášky lektor poskytne aktuálny a ucelený pohľad na problematiku VZN na obciach, teda čo možno regulovať vo VZN a čo v interných predpisoch obce po novele zákona o obecnom zriadení a novelizáciách osobitných predpisov. Aké najčastejšie chyby sa vyskytujú v praxi samospráv pri tvorbe VZN. Poukáže tiež na aktuálnu judikatúru súdov a stanoviská prokuratúry k problematike VZN.

Poukáže tiež na povinnosti obce prijať nové druhy VZN.

povinnosť obce prijať nové druhy VZN

aktuálne judikáty NS SR k VZN na obciach

nálezy ÚS SR k VZN

aktuálny a ucelený prehľad VZN po novele zákona a zmenách osobitných predpisov

najčastejšie chyby vyskytujúce sa v praxi samospráv

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.