Ako postupovať pri vytváraní rozhodnutí (o prijatí žiakov do prvého ročníka) - povinnosti v elektronickej schránke školy / povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školstva SR seminár je kapacitne obsadený!!!

Termín

8. apríl 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Vysoká škola sv. Alžbety, Partizánska 23, Michalovce,

Lektor:

Ing. Erika Kusyová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

riaditelia, zástupcovia a ostatní zamestnanci školy, školských zariadení, CDR, pracovníci obcí na úseku školst

Kapacita:

120

Uzávierka:

13.03.2019

Variabilný symbol:

0804

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Praktické ukážky

 • Práca v elektronickej schránke
  • Vstup do el. schránky školy, udelenie oprávnení, ktoré oprávnenia zamestnanec potrebuje a ako ich udeliť
  • Postup pri vytváraní elektronického dokumentu, jeho podpisovanie
  • Odosielanie el. úradných dokumentov (odpovedí na došlé podania, posielanie vlastných podaní a rozhodnutí)
  • Elektronické podpisovanie = autorizácia - pečaťou a mandátnym certifikátom (ako a kde získať bezplatnú elektronickú pečať a mandátny certifikát pre riaditeľa školy)
  • Elektronické formuláre a doložky – ktoré, kde a ako získať bezplatne
  • Členenie el. schránky
  • Dosah na registratúru
 • Centrálne úradné doručovanie – povinnosť od 1.11.2018 pre štátne rozpočtové organizácie
  • Ako požiadať o centrálne úradné doručovanie
 • Rovnopis
 • Zaručená konverzia
 • Overovanie v štátnych registroch - ako získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy

Súvisiace právne predpisy, zákonné normy:

 1. Zákon č. 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov
 2. Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
 3. Zákon č. 177/2018 proti byrokracii
 4. Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
 5. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.
 6. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 7. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o dôveryhodných službách)
 8. Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
 9. Vyhláška č. 85/2018 o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu
 10. Vyhláška č. 331/2018 zaručenej o konverzii
 11. Vyhláška č. 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu - NOVÁ

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.