ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA OBCE - NOVINKY * Štandardy, zákonné pravidlá pre zverejňovanie na webovom sídle, komunikácia cez elektronickú schránku, email - praktické ukážky*

Termín

11. marec 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Erika Kusyová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia/ -ky (nielen novozvolení/-é), zamestnanci obce, kontrolóri, zamestnanci zariadení zriadené obcou

Kapacita:

120

Uzávierka:

08.03.2019

Variabilný symbol:

1103

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Novinky na slovensko.sk

 • Ako a kde získať bezplatnú elektronickú pečať a mandátny certifikát)
 • Elektronické podpisovanie = autorizácia - pečaťou a mandátnym certifikátom
 • Zmena na formát elektronického podpisu asice
 • Elektronické formuláre a doložky – ktoré, kde a ako získať a používať
 • Centrálne úradné doručovanie – povinnosť od 1.11.2018 pre štátne rozpočtové organizácie
 • Zmena starostu (štatutára)

Práca v elektronickej schránke – čo skontrolovať v došlých elektronických správach

Overovanie v štátnych registroch - ako získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy

 • Oversi.gov.sk = 1x a dosť

Postup pri elektronických exekúciách

 • Podávanie podaní na Exekučný súd
 • Náležitosti elektronických podaní

Povinné zverejňovanie = čo je potrebné zverejňovať, ako zverejňovať v elektronickej podobe a kde zverejňovať v el. podobe

 • elektronické dokumenty
 • výsledok vybavenia petície
 • zmluvy, objednávky a faktúry

Zaručená konverzia

Rovnopis

Súvisiace právne predpisy, zákonné normy:

 1. Zákon č. 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov
 2. Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
 3. Zákon č. 177/2018 proti byrokracii
 4. Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
 5. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 6. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 7. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o dôveryhodných službách)
 8. Zákon č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
 9. Vyhláška č. 85/2018 o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu
 10. Vyhláška č. 311/2018 o konverzii

 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.