Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.

Termín

25. február 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Michalovce, MSKS

Lektor:

Ing. Terézia Urbanová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí a miest, starostovia, kontrolóri

Uzávierka:

22.02.2019

Variabilný symbol:

2502

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2019 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

2.    Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019.

3.    Poznámky k 31.12.2018 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti

4.    Účtovanie a rozpočtovanie:

-          školského stravovania

-          darov

-          podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)

-          dobropisov

-          konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií

-          výsledku hospodárenia

-          finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania

-          depozitu

5.    Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie):

-          účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018 použitých v roku 2019

-          účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu

6.    Výročná správa k 31.12.2018

7.    Diskusia

 

CD: vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.