Ochrana osobných údajov v samospráve - nové pravidlá v roku 2018

Termín

19. január 2018, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Michalovce, Mestské kultúrne stredisko, Nám. osloboditeľov 25

Kategória:

seminár

Kapacita:

120

Uzávierka:

18.01.2018

Variabilný symbol:

1901

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

18 €

Cena pre nečlenov:

33 €

Program:

PROGRAM  SEMINÁRA:
 • Nová európska legislatíva (GDPR) a legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobnych údajov (OÚ)
 • Kľúčové zásady spracúvania OÚ v praxi samospráv
 • Prehľad povinností obcí, miest a ich ROPO ako prevádzkovateľov informačných systémov
 • Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi
 • Bezpečnosť a ochrana OÚ – nové bezpečnostné opatrenia
 • Nové prevádzkovateľsko - sprostredkovateľské zmluvy
 • Zodpovedná osoba a jej povinnosti  - zmeny a novinky
 • Mlčanlivosť, poučenie
 • Záznamy o spracovateľských operáciách (predtým evidencia informačných systémov)
 • Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov
 • Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie  zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch
 • Vyvovanie a šírenie fotografií a videozáznamov
 • Ochrana práv dotknutých osôb
 • Úrad na ochranu osobných údajov SR: organizácia, pôsobnosť, kontrola, konanie
 • Sankcie až do 20 miliónov eur za nedodržanie zákona
 • Zverejňovanie osobných údajov podľa osobitných predpisov
 • Najčastejšie porušenia legislatívy v oblasti ochrany OÚ a námety na riešenie

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.