Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí.

Autor:

Ing. Miriam Majorová, PhD. a Ing. Lucia Kašiarová, FCCA

Obsah:

Publikácia je určená pre mestá a obce, ktoré majú povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré patria do konsolidovaných celkov miest a obcí, teda poskytujú podklady pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a odsúhlasujú si vzájomné vzťahy v rámci konsolidovaného celku.

 

V publikácii nájdete tieto témy :

 • organizovanie účtovnej konsolidácie

 • metódy konsolidácie

 • získavanie údajov pre zostavenie účtovnej závierky

 • odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

 • vykazovanie a odsúhlasovanie vzájomných vzťahov v informačnom systéme RISSAM

 • zostavenie agregovanej súvahy a agregovaného výkazu ziskov a strát

 • súvahové konsolidačné operácie

 • výsledkové konsolidačné operácie

 • konsolidačné tabuľky pre spracovanie konsolidácie v informačnom systéme RISSAM

 • konsolidačné operácie v informačnom systéme RISSAM

 • vzor internej smernice pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

 

Publikácia nie je brožúrou na jedno použitie. Bude Vám pomôckou nielen pre konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020, ale aj pre ďalšie obdobia. Svoje si v nej nájdu ekonómia a účtovníci, ktorí sú noví v samospráve, ale aj dlhoroční pracovníci

 

Cena:

27.00 €