PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE KRONIKÁROV

Autor:

Agáta Krupová, Ľubica Kováčová, Vladimír Pirošík

Obsah:

Obsah publikácie:

Mgr. Agáta Krupová

kronikári v tejto časti nájdu kmeňovú metodiku tvorby obecných, školských a iných druhov kroník, jej členenie, technické záležitosti vedenia kroník, obsahovú náplň ročných záznamov, spracovanie dokumentačných príloh ku kronike. Do publikácie prispeli aj niektorí kronikári svojimi skúsenosťami a ukážkami svojich kroník z rôznych častí Slovenska.

Mgr. Vladimír Pirošík

v  od roku 2013 sa zmenili niektoré zákonné normy, týkajúce sa hlavne ochrany osobných údajov, práve táto otázka práve mení niektoré postupy a prístupy v práci kronikára. V tejto časti autor vymedzil mantinely pre kronikárov, na ktoré si musia dávať pozor pri písaní kroník a s tým súvisiacim zverejňovaním rôznych údajov o obyvateľoch danej lokality.

Mgr. Ľubica Kováčová

v  predstaví archívne fondy ako dôležitý zdroj informácií v kronikárskej práci a históriu kronikárstva na území Slovenska a ich význam, ako naračných dokumentov.

Cena:

12.00 €