Archív pozvánok - 2020

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
21.05.2020ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* * online WEBINÁR *online WEBINÁR Ing. Erika Kusyová
15.05.2020PRÁCA a MZDOVÁ AGENDA v čase Covid-19 * videoseminár * videoseminár Ing. Pavol Kukučka
15.05.2020PRÁCA a MZDOVÁ AGENDA v čase Covid-19 * online WEBINÁR *online WEBINÁR Ing. Pavol Kukučka
13.05.2020Ekonomické opatrenia pre obce, RO a PO v čase pandémie COVID 19 *online WEBINÁR* online WEBINÁR Ing. Oxana Hospodárová
13.05.2020Ekonomické opatrenia pre obce, RO a PO v čase pandémie COVID 19 *videoseminár*videoseminár Ing. Oxana Hospodárová
30.04.2020Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizáciezriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020.MsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
30.04.2020Opatrenia na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a pracovnoprávne vzťahy na školách a novela Zákonníka prácevideo seminár Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
30.04.2020Rokovanie obecného zastupiteľstva a starosta počas COVID 19 * videoseminár * videoseminár doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
29.04.2020Rokovanie obecného zastupiteľstva a starosta počas COVID 19 * online WEBINÁR * online WEBINÁR doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
28.04.2020 Špecifiká zaraďovania a odmeňovania (nie len) pedagogických a odborných zamestnancov *Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch * MsKS MichalovceMgr. Katarína Tamašová
16.04.2020Daňový nedoplatok, jeho zabezpečenie a vymáhanie. Novela  zákonov – Daňový poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodný zákonníkMsKS MichalovceJUDr. Ingrid Ney
15.04.2020Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD., npor. Ing. Renáta Karásková, JUDr. Ján Dancák
15.04.2020Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD., npor. Ing. Renáta Karásková, JUDr. Ján Dancák
14.04.2020Pracovné stretnutie riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, Ing. Iveta Beslerová, Dávid Grochoľ
31.03.2020 Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v z. n. p.MsKS MichalovceIng. Adela Gašparovičová
25.03.2020 Odborné verejné obstarávanie (VO)MsKS MichalovceJUDr. Miriam Slobodníková, JUDr. Juraj Tkáč
19.03.2020I.FINANČNÁ KONTROLA - UPRAVENÁ NOVÝM metodickým pOkynom MF SR II.POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV PODĽA ZÁKONA Č. 54/2019 Z. z. O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI MsKS MichalovceIng. Oxana Hospodárová
18.03.2020Zákon č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony NOVÉ POVINNOSTI PRE OBCE, MESTA MsKS MichalovceJUDr. Mgr. Miloslav Hradek, LL.M.
16.03.2020Úplne nový zákon o Informačných technológiách vo verejnej správe. Zákon zavádza mnohé požiadavky v oblasti IT platí od 1.5.2019.MsKS MichalovceMgr. Michal Belohorec
05.03.2020Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2019Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Ing. Mária Brániková, CA
24.02.2020Účtovníctvoa rozpočtovníctvo pre obce v roku 2020. Nevyčerpanéprostriedky z roku 2019 použité v roku 2020.MsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
20.02.2020Občianske obrady a slávnosti v podmienkach miest a obcí.Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 PhDr. Dušan Gallo
18.02.2020Podávanie majetkových priznaní po novom a odmeňovanie volených funkcionárovMsKS MichalovceIng. Oxana Hospodárová
10.02.2020SUSEDSKÉ SPORY, SŤAŽNOSTI A PETÍCIE  a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich.MsKS Michalovcedoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
06.02.2020povinné  zverejňovanie v elektronickej podobe – webové  sídlo a cuet  na www.slovensko.sk, pre  obce/ školyMsKS MichalovceIng. Erika Kusyová
04.02.2020 Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme „pre obce a školyMsKS MichalovceMgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
31.01.2020Povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a posledné schválené zmenyMsKS MichalovceIng. Peter Gallovič
24.01.2020 Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019MsKS MichalovceIng. Valéria Jarinkovičová
20.01.2020Ochrana osobných údajov, najčastejšie chyby obcí, miest, VÚC a škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti pri plnení informačných zákonných povinností. MsKS MichalovceJUDr. Vladimír Pirošík
Pozvánky