Práca v elektronickej schránke pre školy a školské zariadenia *vydávanie rozhodnutí elektronicky*

Termín

12. jún 2023, Začiatok: 09:00 prezenčná forma (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14

Kategória:

seminár - prezenčná forma

Cieľová skupina:

štatutári a zamestnanci škôl a školských zariadení, ktoré sú v zmysle zákona o egovernmente povinné vykonávať verejnú moc elektronicky

Kapacita:

30

Uzávierka:

06.06.2023

Variabilný symbol:

120623

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

40 €

Cena pre nečlenov:

55 €

Program:

Základné nastavenia a postupy

 • kroky pri zmene starostu/primátora, potrebné náležitosti
 • udeľovanie oprávnenia na prácu s elektronickou schránkou
 • nastavovanie notifikácií v elektronickej schránke
 • vytváranie priečinkov
 • odosielanie podaní na iné úrady

 

Vydávanie rozhodnutí

 • príprava na vydanie rozhodnutia, čo je potrebné pripraviť
 • vyhľadávanie adresátov
 • vytváranie rozhodnutia ako elektronického úradného dokumentu
 • podpisovanie rozhodnutia, ako získať certifikáty
 • odosielanie a postup doručovania v prípade, ak adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
 • vyznačenie právoplatnosti
 • registratúra a vedenie spisu

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.