Kontrola postupov podľa zákona o eGovernmente

Termín

2. jún 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
5.-11. jún 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, mestských častí a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

50

Uzávierka:

02.06.2023

Variabilný symbol:

020623

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Konkrétne postupy a ukážky ako skontrolovať dodržiavanie povinností, uložených obci/mestu/škole zákonom o e-Governmente:

-    či je vytvorená schránka obce pre právne postavenie OVM, prípadne pre právne postavenie PO, zabezpečenie administrácie obsahu, prijímanie podaní

-    či obec postupuje v súlade so zákonom o e-Governmente pri vytváraní rozhodnutí ako elektronických úradných dokumentov, dodržiavanie štandardov

  • kontrola postupu pri vyhľadávaní schránok adresátov - príjemcov rozhodnutí - právnických osôb (PO) a fyzických osôb (FO)

-   či má obec prostriedky na autorizáciu = podpisovanie rozhodnutí a iných dokumentov - aké certifikáty má obec/škola používať keď koná ako OVM, ako sa podpisuje zmluva

-    či obec odosiela rozhodnutia v súlade so zákonom o egovernmente - elektronické doručovanie do schránky adresáta, kedy a prečo vytvárať listinný rovnopis, doručovanie listinného rovnopisu

  • aká je používaná registratúra a ako sa vedie spis
  • info, kedy je možné uplatniť výnimku z konania elektronicky

-    či obec uplatňuje princíp jeden krát a dosť - alebo overovanie údajov v registroch, používanie oversi.gov.sk a nežiada dokumenty a údaje

-    či obec doručuje zverejnením, prípadne zverejňuje na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli CUET na slovensko.sk

-    či obec upravila svoje interné dokumenty, aby reflektovali na povinnosť konať elektronicky (organizačný a pracovný poriadok, registratúrny poriadok, registratúrny plán, prípadne iné vnútorné smernice, súvisiace so správou elektronických úradných dokumentov v obci)

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.