OBECNÉ/MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO *rokovanie, administratíva, odmeňovanie volených funkcionárov*

Termín

19. máj 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
22.-29. máj 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

volení predstavitelia miest a obcí (primátori, starostovia, poslanci, hlavní kontrolóri), odborní zamestnanci miest a obcí

Kapacita:

100

Uzávierka:

19.05.2023

Variabilný symbol:

190523

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

ROKOVANIE OBECNÉHO/MESTSKÉH0 ZASTUPITEĽSTVA  (administratívne a praktické rady)

 • Zvolávanie obecného zastupiteľstva
 • Príprava materiálov na rokovanie OZ
 • Príprava a prijímanie uznesení (vzorové uznesenia)
 • Postup pri prijímaní VZN
 • Náležitostí uznesení a zápisníc

SPRACOVANIE ADMINISTRATÍVY OZ AKOMISIÍ

 • Kompetencie orgánov obce
 • Zápisnice a uznesenia OZ a komisií (štruktúra a náležitosti)
 • Postup pri prijímaní VZN
 • Skúsenosti z praxe, upozornenia na časté chyby a nedostatky
 • Úradná tabuľa obce
 • Ako má samospráva zverejňovať informácie o činnosti zastupiteľstva

ODMEŇOVANIE A OSTATNÉ NÁROKY VOLENÝCHFUNKCIONÁROV

 • Odmeňovanie starostu/primátora
 • Odmeňovanie poslancov
 • Odmeňovanie zástupcu starostu/primátora
 • Odmeňovanie hlavného kontrolóra
 • Ostatné nároky volených funkcionárov (cestovné náhrady, náhrady za dovolenku, stravovanie, sociálny fond a pod.)

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.