Nové štandardy kvality pre vybrané druhy SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Termín

4. apríl 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
5.-11. apríl 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

mestá, obce, zariadenia sociálnych služieb

Kapacita:

100

Uzávierka:

04.04.2023

Variabilný symbol:

040423

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 • Legislatívne  a iné východiská
 • Aké zásadné zmeny priniesla novela zákona č.345/2022 Z.z. o inšpekcii v sociálnych veciach pre štandardy kvality
 • Dôvody včlenenia oblasti základných ľudských práv a slobôd do  3 oblastí
 • Východisko nových štandardov - Dobrovoľný európsky rámec pre kvalitu sociálnych služieb
 • WHO QualityRights Toolkit a štandardy kvality
 • Definícia štandardov kvality
 • Ciele sociálnych služieb, ich rôznorodosť a podmienky kvality
 • Čo určuje kvalitu?
 • Ciele sociálnych služieb
 • Východiská merania kvality sociálnych služieb prostredníctvom štyroch dimenzií kvality
 • Zložitosť merania kvality v sociálnych službách
 • Vzťah merania výkonnosti a spokojnosti v SS
 • Kľúčové zásady dokumentácie
 • Manažovanie systému kvality
 • Štandardy kvality v kontexte druhov sociálnych služieb
 • Terénna SS podmienená odkázanosťou – OSL - príklad
 • Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
 • Procedurálne, Personálne a  Prevádzkové štandardy kvality

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.