Archivácia - vyraďovacie konanie v úradoch *ako si urobiť poriadok v registratúrnom stredisku a v príručnej registratúre*

Termín

5. apríl 2023, Začiatok: 09:00 seminár - prezenčná forma

Miesto konania:

Prešov, ODK, Námestie mieru 1

Kategória:

seminár - prezenčná forma

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, úradov štátnej správy a nimi zriadených organizácii

Kapacita:

55

Uzávierka:

05.04.2023

Variabilný symbol:

050423

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  • Nová úprava registratúrneho plánu
  • Vyraďovacie konanie
  • Návrh na vyradenie záznamov
  • Zoznamy registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A\"
  • Zoznamy registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A\"
  • Registratúrny denník elektronicky
  • Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.