Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2023. Zanedbávanie školskej dochádzky. Presun podujatia - nový termín oznámime v krátkom čase

Termín

21. marec 2023, Začiatok: 09:00 seminár - prezenčná forma (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

seminár - prezenčná forma

Cieľová skupina:

obce, mestá, odborní zamestnanci školských úradov, riaditelia ZŠ, riaditelia neštátnych škôl a školských zariadení

Kapacita:

150

Uzávierka:

16.03.2023

Variabilný symbol:

210323

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 1. Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2023.

 

1.1 Financovanie preneseného výkonu obce v oblasti školstva.

 • Normatívne finančné prostriedky.
 • Nenormatívne finančné prostriedky.

 

1.2 Financovanie originálnych školských kompetencií obce.

 • Zdroje financovania.
 • Nápočet podielových daní na školské samosprávne kompetencie.
 • Prerozdelenie finančných prostriedkov na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov v MŠ, ZUŠ, JŠ     a školských zariadeniach.
 • Financovanie neštátnych MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení.

 

2.  Zanedbávanie riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania.

 • Priestupky na úseku školstva od 1. 1. 2023 podľa § 37 z. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve       a školskej samospráve.
 • Úlohy a povinnosti školy.
 • Úlohy a povinnosti obce.
 • Priestupkové konanie na úseku školstva v praxi.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.