Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciachRO a PO v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady.

Termín

23. marec 2023, Začiatok: 09:00 prezenčná forma (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

ekonómky/-ovia a účtovníčky/-ci obcí, miest, MČ, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, kontrolóri/-ky, ostatní záujemcovia/kyne o problematiku

Kapacita:

250

Uzávierka:

23.03.2023

Variabilný symbol:

230323

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (zákon o účtovníctve, postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

2. Novela zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve účinná od 1.1.2023

3. Nové Postupy účtovania pre obce/VÚC a ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti od 1.1.2023.
Najdôležitejšie zmeny a praktické príklady.

4. Poznámky k 31.12.2022 - vysvetlenie textovej a tabuľkovej časti

5. Špecifické príklady účtovania

6. OBCE/VÚC: Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie):
-          účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022 použitých v roku 2023
-          účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu

7. OBCE/ VÚC: Výročná správa k 31.12.2022

8. RO a PO: Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti
-          účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022 použitých v roku 2023
-          účtovanie použitia rezervného fondu obce v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou

 

Vzory: vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Milena Sotáková

21.3.2023 o 14:43

Reagovať


Dobrý deň,
uvedomujem si, že moje otázky pre p. lektorku sú mimo hlavnej témy seminára, napriek tomu, by so bola rada o vyjadrenie názoru Ing. Urbanovej.
Moja prvá otázka sa týka používania vlastnej bankomatovej karty zamestnancov v RO (škola s právnou subjektivitou).
Uvediem príklad:
Zamestnanec má od nadriadeného zamestnanca písomný súhlas na nákup knihy - odbornej literatúry v hodnote 20 eur. Zamestnanec knihu zaplatí vlastnou bankomatovou kartou, hotovosť nemá, preddavok odmietol. Dostane doklad z registračnej pokladne, ktorý mu pokladnička preplatí v hotovosti z pokladne školy. Alebo zamestnanec na pracovnej ceste zaplatí parkovné vlastnou kartou..... Riaditeľ školy výhodne v zľave kúpi učebnú pomôcku a zaplatí vlastnou kartou.....
Je možné v organizácii používať zamestnancom pri nákupoch vlastné bankomatové karty? V prípade, že nie, ktorý právny predpis to nedovoľuje?
Druhá otázka.
Pani Urbanová, v poslednom období je snaha zamestnancov čoraz častejšie nakupovať prostredníctvom e-shopov (hlavne pre nižšie ceny). Pri ich nákupe je veľakrát možnosť len platba vopred bez možnosti dobierky, či platby na faktúru. Sú takéto nákupy úplne vylúčené v RO z dôvodu neuzatvorenie zmluvy/dohody o zálohovej platbe? Je nejaká možnosť ako realizovať takého nákupy?
Ďakujem veľmi pekne za Váš čas a odpovede na moje otázky.
S pozdravom
Sotáková, ZŠ Komenského 13, Sabinov, telef. 0907 183 817

(vyplňte ak chcete dostať oznámenie o reakcii na váš príspevok)

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.