Kde a aké chyby robíme pri hospodárení s majetkom obce a pri jeho správe

Termín

9. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
10.-19. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, prednostovia, ekonómky, hlavní kontrolóri, riaditelia a ekonómky ZŠ, školských zariadení, riaditelia a ekonómky ostatných RO a PO

Kapacita:

150

Uzávierka:

09.03.2023

Variabilný symbol:

090323

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

I. HOSPODÁRENIE S MAJETKOM OBCE

1. Právna úprava

2. Kompetencie orgánov obcí

3. Zásady hospodárenia s majetkom

4. Postupy pri nakladaní s majetkom obcí

II. SPRÁVA A OCHRANA ZVERENÉHO MAJETKU

1. Vznik správy majetku

2. Kto je správcom majetku obce

3. Práva a povinnosti správcu majetku

4. Kompetencie pri správe majetku zriaďovateľa a organizácií (správcov)

5. Rozdiely pri nakladaní s majetkom obce medzi ZŠ a školskými zariadeniami bez právnej  subjektivity a s právnou subjektivitou

6. Náležitosti zriaďovacej listiny

7. Prenájom zvereného majetku

8. Nedostatky v postupoch obce a organizácií pri správe majetku obcí

9. Kontrola správy majetku obce

III. EVIDENCIA A INVENTARIZÁCIA MAJETKU

1. Evidencia majetku

2. Inventarizácia majetku

3. Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby za majetok obce

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár. Otázky účastníkov zozbierame a pošleme vám spolu s linkom na záznam. Odpovede neprepisujeme, môžete si ich nájsť vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.