Aktuálna novela zákona o slobode informácií účinná od 1. januára 2023 a riešenia najčastejších problémov z praxe samosprávy

Termín

21. február 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
22.-28. február 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí, miest, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií

Kapacita:

100

Uzávierka:

21.02.2023

Variabilný symbol:

210223

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 • Predstavenie dôležitej novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) účinnej od 1. 1. 2023 (zák. č. 428/2022 Z.z.)
 • Zmeny v postupe samospráv a ich rozpočtových a príspevkových organizácií (ROPO) pri sprístupňovaní informácií na žiadosť
 • Šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie - možnosti právnej ochrany
 • Najčastejšie problémy samospráv a ich ROPO pri poskytovaní informácií podľa Infozákona
 • Novela Infozákona a obchodné spoločnosti založené samosprávou – nové informačné povinnosti
 • Zmeny v oblasti povinného zverejňovanie zmlúv od 1. 1. 2023
 • Časté problémy povinných osôb pri zverejňovaní obligatórnych informácií (zmluvy, objednávky, faktúry, zápisnice, majetkové prevody, rozhodnutia, dokumenty)
 • Sankcie za nedodržanie Infozákona – revízne postupy, prokuratúra, priestupkové konanie, súd
 • Opakované použitie informácií (OPI) - ozrejmenie opomínanej povinnosti podľa novely Infozákona účinnej od 1. 8. 2022 (zák. č. 251/2022 Z.z.)
 • Informácia o novele Infozákona účinnej od 31. 3. 2022 – povinné zverejňovanie zmlúv
 • Odpovede na otázky účastníkov

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár. Otázky účastníkov zozbierame a pošleme vám spolu s linkom na záznam. Odpovede neprepisujeme, môžete si ich nájsť vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.