REKLAMNÉ stavby po novele stavebného zákona 2021 a PRECHOD KOMPETENCIÍ na nové stavebné úrady

Termín

9. február 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
10.-16. február 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, starostovia, poslanci, kontrolóri, zamestnanci stavebných úradov, špeciálnych stavebných úradov, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

09.02.2023

Variabilný symbol:

090223

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Starý stavebný zákon č. 50/1976 Zb. bude s účinnosťou od 1. apríla 2024 zrušený a nahradený novými predpismi, ktorými sú zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Obce ako stavebné úrady budú ešte do 31. marca 2024 postupovať podľa starého stavebného zákona resp. potom delimitujú nevybavené spisy týkajúce sa reklamných stavieb vrátane ohlásení na nový stavebný úrad  do 30. apríla 2026.

V téme bude vysvetlený vzťah medzi štátnou správou a samosprávou a obce dostanú základné informácie o prechode kompetencií z obcí na nové stavebné úrady podľa novej legislatívy, a tiež odpovede na otázky: Kedy vzniknú nové stavebné úrady? Kde budú sídliť nové stavebné úrady? Prejdú zamestnanci obcí na nové stavebné úrady? Aké kompetencie zostanú obciam? Dokedy a ako budú obce fungovať ako stavebné úrady?

Zákon č. 145/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“) nadobudol účinnosť dňom 1. mája 2021. Novela zaviedla legislatívne úpravy, ktoré poskytujú stavebným úradom – obciam a mestám účinné nástroje, umožňujúce regulovanie reklamných stavieb. Tieto zmeny sa týkajú reklamných stavieb z hľadiska ich povoľovania, odstraňovania a sankcionovania.

 

Obsah :

1. REKLAMNÉ STAVBY podľa stavebného zákona

1.1.  Právna úprava pojmu „reklamná stavba“

1.2.  Druhy reklamných stavieb podľa funkcie (obsahu) a podľa veľkosti

1.3.  Technické požiadavky na reklamné stavby

2. Povoľovanie reklamných stavieb

2.1.  Reklamné stavby nevyžadujúce povolenie ani ohlásenie

2.2.  Príslušnosť stavebného úradu a orgánov obce

2.3.  Ohlasovanie drobných reklamných stavieb

2.4.  Povoľovanie reklamných stavieb v stavebnom konaní

2.4.1.     Náležitosti žiadosti o povolenie reklamnej stavby

2.4.2.     Postup stavebného úradu pri povoľovaní reklamnej stavby

2.4.3.     Náležitosti stavebného povolenia na reklamnú stavbu

3. Užívanie reklamných stavieb

3.1.  Údržba reklamných stavieb

3.2.  Nevyhnutné úpravy

3.3.  Nariadenie zabezpečovacích prác

4. Nelegálne (čierne) reklamné stavby

4.1.  Zisťovanie nelegálnych reklamných stavieb - štátny stavebný dohľad

4.2.  Postup stavebného úradu pri nelegálnych reklamných stavbách

4.2.1.     Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

4.2.2.     Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe rozhodnutia

4.2.3.     Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb podľa cestného zákona

5. Sankcie za nelegálne reklamné stavby

5.1.  Priestupky podľa stavebného zákona

5.2.  Správne delikty podľa stavebného zákona

5.3.  Priestupky a iné správne delikty podľa cestného zákona

6. Právna úprava iných reklamných prostriedkov


Pracovný materiál:
súčasťou podujatia je pracovný materiál,

-        Vzťah štátna správa a samospráva a prechod kompetencií stavebných úradov podľa novej legislatívy

-        podrobné poznámky úprave povoľovania, odstraňovania a sankcionovania reklamných stavieb po novele stavebného zákona v roku 2021,

ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.