Valné zhromaždenie RVC Prešov

Termín

27. január 2023, Začiatok: 11:00 valné zhromaždenie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie, Pod Kalváriou 36

Lektor:

Kategória:

valné zhromaždenie

Cieľová skupina:

štatutárni zástupcovia členov RVC Prešov

Kapacita:

150

Uzávierka:

26.01.2023

Organizátor:

RVC Prešov

Program:

  1. Privítanie, otvorenie
  2. Voľba pracovných komisií
  3. Správa o činnosti RVC Prešov za obdobie 2019 -2022
  4. Správa kontrolnej komisie za obdobie 2019 – 2022
  5. Návrh na úpravu členského poplatku pre RVC Prešov
  6. Voľby členov Rady a Kontrolnej komisie RVC Prešov
  7. Zámery činnosti na najbližšie obdobie
  8. Záver

12:30 h - Spoločný obed v reštaurácii Mladosť.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.