Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme

Termín

16. február 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-23. február 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) zriaďovateľov škôl (obce, mestá, MČ, iné subjekty) a školských zariadení, riaditelia škôl, starostovia obcí, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

16.02.2023

Variabilný symbol:

160223

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1. Legislatívny prehľad
▪ Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
▪ Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
▪ Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. – katalóg pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme

2. Kvalifikačné predpoklady a posudzovanie kvalifikačných predpokladov
3. Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov
4. Zaraďovanie pedagogických zamestnancov

5. Platové triedy a platové stupne – preukazovanie praxe
6. Funkčný plat a zložky platu – jednotlivé druhy príplatkov
7. Bývalý kreditový príplatok a špecifiká príplatku za profesijný rozvoj
8. Nenárokové zložky v odmeňovaní – osobný príplatok a odmena
9. Dokumentácia odmeňovania
▪ pracovné náplne – analytické listy a odmeňovanie
▪ platové dekréty
▪ vnútorné predpisy – zásady odmeňovania – sú potrebné? povinné?
▪ čo nám mení novela Zákonníka práce v odmeňovaní?

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.