Ročné zúčtovanie dane za rok 2022. Legislatívne zmeny 2022/2023.

Termín

6. február 2023, Začiatok: 09:00 Prezenčný seminár
13.-20. február 2023, Začiatok: 09:00 Videozáznam (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

seminár - prezenčná forma

Cieľová skupina:

mzdári, personalisti, ekonómovia, účtovníci, hospodárky, vedúci zamestnanci, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku - obce, mestá, VÚC, RO a PO, školy, DSS a iné organizácie

Kapacita:

150

Uzávierka:

06.02.2023

Variabilný symbol:

060223

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby  zo závislej činnosti za rok 2022

 • Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním danepred a po jeho vykonaní

- lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa
- kedy nemôže zamestnávateľ vykonať RZD zamestnancovi
- vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov

 • Daňové tlačiváVyhlásenie ...

- Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
- Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2022
- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
- Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov

 • Nezdaniteľné časti základu dane na:

- daňovníka, manžela / manželku
- príspevky do III. piliera

 • „ Milionárska daň “, nerovná daň
 • Daňový bonus (DB) na vyživované dieťaDB „po starom / po novom

- ročné zúčtovanie DB za I. a za II. polrok

 • Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
 • Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 % ( dobrovoľnícka činnosť

2. Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2023

 • Mzdové veličiny platné pre rok 2023
 • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
  • nezdaniteľné časti základu dane na rok 2023
  • daňový bonus na nezaopatrené dieťa 2023 – mesačný, ročný
 • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2023

- zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
- tehotenské, tehotenské štipendium, materské
- dohody – odvodová odpočítateľná položka
*študenti
*dôchodcovia
*sezónne práce

- nová povinnosť nahlasovať analytické údaje o svojich zamestnancoch do sociálnej poisťovni do sociálnej poisťovni

 • Minimálna mzda
  • minimálne mzdové nároky
  • mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.2023
 • Stravovanie zamestnancov od 1.1.2023

- zvýšené sumy stravného platné od 1.1.2023
- stravovacie poukážky v elektronickej forme

 • Zákonník práce – novela účinná od 1.11.2022

- transpozícia smernice EU 2019 / 1152 a smernice EÚ 2019 / 1158
- doručovanie – úložná doba
- bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru
- podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
- skúšobná doba – doba určitá
- rechod na inú formu zamestnania
- úmrtie zamestnanca – odstupné, odchodné
- zrážky zo mzdy – finančný príspevok na stravovanie
- dohody – minimálna predvídateľnosť práce

 • Otcovská dovolenka

- novela Zákonníka práce a zákona o Sociálnom poistení

 • dôchodky od 1.1.2023

- valorizácia dôchodkov o 11,8 %
- zmena podmienok na priznanie predčasného dôchodku
- zmena pri určovaní dôchodkového veku
- rodičovský bonus a iné

 • Kolektívna zmluva VS a ŠS na obdobie 1.1.2023 do 31.8.2024

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.