Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2022

Termín

24. január 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
25.-31. január 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí bez podnikateľskej činnosti, s podnikateľskou činnosťou, zamestnanci príspevkových organizácií zriadených obcou a VÚC, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

24.01.2023

Variabilný symbol:

240123

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  • Zákon o dani z príjmov /zákon č. 595/2003 Z.z. v znení n.p./  – základné pravidlá pre právnické osoby v samospráve
  • Aktuálne zmeny zákona platné pre rok 2022
  • Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia
  • Tlačivo daňového priznania vrátane úpravy pre rok 2022
  • Výpočet daňovej povinnosti pre obce a mestá
  • Zdaňovanie príjmov v podnikateľskej činnosti
  • Zdaňovanie príjmov v príspevkovej organizácii
  • Príklady

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.