Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a vzorový pracovný poriadok školy

Termín

19. január 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
20.-26. január 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia škôl a ich zástupcovia, odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) škôl a zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

19.01.2023

Variabilný symbol:

190123

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  • Prehľad legislatívnych zmien – novela Zákonníka práce
  • Prehľad zmien v pracovnoprávnej dokumentácii
  • Kombinácia – pracovná zmluva – kolektívna zmluva – informačný dokument – pracovný poriadok
  • Vzorové ustanovenia pre informačný dokument

-       vzorový informačný  dokument – podrobný NOVÉ
-       vzorový informačný  dokument – s odvolávkami na KZ NOVÉ

  • Vzorové ustanovenia pre kolektívnu zmluvu

-       vzorová  podniková KZ  – podrobná aby sme sa na ňu mohli odvolávať NOVÉ
-       vzorová  podniková KZ  – nová na rok 2023 – v zmysle KZVS -  NOVÉ

  • Vzorový pracovný poriadok

-       vzorový pracovný poriadok – a informačná povinnosť  ak sa KZ neuzatvára NOVÉ
-       vzorový pracovný poriadok – zjednodušený ak sa KZ uzatvára NOVÉ


Pracovný materiál: súčasťou podujatia  sú vzorové pracovné dokumenty.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.