PRÁVNE ZÁKLADY pre starostov a poslancov - dve na seba nadväzujúce časti, dvaja lektori Nový termín, pôvodne 13. a 18.1.2023

Termín

27. február 2023, Začiatok: 09:00 1. časť: seminár - prezenčná forma
17. marec 2023, Začiatok: 09:00 2. časť: seminár - prezenčná forma

Miesto konania:

Prešov, ODK, Námestie mieru 1

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia a poslanci obcí, miest, hlavní kontrolóri obcí, zamestnanci samosprávy, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

55

Uzávierka:

27.02.2023

Variabilný symbol:

17180122

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

50 €

Cena pre nečlenov:

80 €

Program:

1. časť - Kompetenčné právo v obci - 13.1.2023 - 27.2.2023
– lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

1. Kompetenčné právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva.

2. Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť.

3. Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť.

4. Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov.

5. Zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva.

6. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

2. časťPrávne základy územnej samosprávy - 18.1.2023 - 17.3.2023
- lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

1. Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia.

2. Komisie, rada - úlohy a kompetencie.

3. Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy.

4. Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov.

5. Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí.

 

Pracovný materiál: súčasťou oboch podujatí je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.