Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí; hlavný mail uveďte do Prihlášky, zvyšných 9 do POZNÁMKY celý balík pre max. 10 prístupov

Termín

8. september 2022 - 30. apríl 2023, Začiatok: 00:00 (Webinár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

video

Cieľová skupina:

volení predstavitelia miest a obcí, kandidáti na starostov, primátorov a poslancov, zamestnanci obcí a odborná verejnosť

Kapacita:

100

Uzávierka:

30.04.2023

Variabilný symbol:

42022

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

100 €

Cena pre nečlenov:

100 €

Program:

1. Rozpočtové minimum pre volených predstaviteľov samosprávy

Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová

Obsah:

1. Tvorba a zmeny rozpočtu obce

2.  Rozpočtové provizórium

3.  Záverečný účet obce

4.  Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

6. Príklady z praxe

............................................................................................................

2. Vzťahy medzi orgánmi obce

Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Obsah:

1. Ako sa verejná správa odlišuje od managementu
2. Trojdelenie moci v obci
3. Postavenie a kompetencie starostu obce
4. Postavenie a kompetencie obecného zastupiteľstva
5. Práva a povinnosti poslanca
6. Úloha hlavného kontrolóra v obci

...........................................................................................................

3. Výkon samosprávy obyvateľmi obce

Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Obsah:

1. Účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva
2. Zvolávanie obecného zastupiteľstva
3. Zhromaždenie obyvateľov obce
4. Miestne referendum

...........................................................................................................
4. Obecné zastupiteľstvo, starosta a ich poradné orgány

Lektor: Mgr. Vladimír Pirošík

Obsah:

1. ako funguje obecné zastupiteľstvo (OZ) ako kolektívny orgán
– rokovanie, rozhodovanie, schvaľovanie
2. uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia – proces tvorby a prijímania
3. komisie, obecná rada a ďalšie poradné orgány OZ
4. starosta a jeho poradné orgány

...........................................................................................................
5. Obec ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení

Lektorka: PaedDr. Alica Fecková
Obsah:
1. prenesený výkon štátu na samosprávu v oblasti školstva – kompetencie, financovanie
2. samosprávny výkon obce, mesta v školstve – kompetencie, financovanie
3. najdôležitejšie všeobecne záväzné právne predpisy na úseku školstva
4. vzťah zriaďovateľ – riaditeľ – rada školy
5. niektoré školské kompetencie obce, mesta v praxi
6. použité skratky

............................................................................................................
6. Pracovnoprávne minimum volených funkcionárov obce a právomoci starostu ako štatutárneho orgánu obce

Lektorka: doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
Obsah:

1. Výkon verejnej funkcie ako prekážka v práci na strane zamestnanca
2. Postavenie a kompetencie starostu obce v pracovnoprávnej oblasti
3. Založenie pracovného pomeru, zmena pracovného pomeru
4. Skončenie pracovného pomeru – odchodné a odstupné
5. Prehľad ostatných pracovnoprávnych súvislostí v kompetenciách starostu obce – napr. monitorovanie zamestnancov, doručovanie a pod.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.