ROZPOČET obce/mesta/mestskej časti a ich RO a PO proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet

Termín

11. október 2022, Začiatok: 09:00 seminár - prezenčná forma
14.-20. október 2022, Začiatok: 09:00 videozáznam

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

11.10.2022

Variabilný symbol:

111022

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 • Príjmy a výdavky rozpočtu obce, RO, PO
 • Rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpočtu , viacročný rozpočet, rozpočet v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti
 • Stanovisko hlavného kontrolóra obce/mesta  k návrhu rozpočtu obce / mesta – jeho základné náležitost

 • Úpravy rozpočtu po 31.8. 2022
 • Prijímanie návratných zdrojov financovania a zapájanie prostriedkov rezervného fondu po 31.8.2022

Konkrétne príklady:

- Ako sa zmení výkaz FIN 1-12 po uznesení zastupiteľstva o použití prostriedkov rezervného fondu
- Ako sa zmení výkaz FIN 1-12 po uznesení zastupiteľstva o zmene rozpočtu – použitie prostriedkov rezervného fondu
- Akým spôsobom uvedené prípady zahrnúť do evidencie rezervného fondu
- Zapájanie prostriedkov RF a návratných zdrojov financovania do rozpočtu po dátume 31.8.20xx

 • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obcí, RO, PO
 • Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie obce
 • Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM – obce, RO, PO
 • Zapojenie občanov do rozhodovania o použití finančných prostriedkov obce / mesta - Participatívny rozpočet
 • Vplyv zákona o rozpočtovej zodpovednosti na tvorbu rozpočtu
 • Programový rozpočet, rozpočtová štruktúra.
 • Zámery a ciele programového rozpočtu.
 • Merateľné ukazovatele ako nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov.
 • Hodnotiaca správa ako súčasť záverečného účtu obce.
 • Získavanie údajov potrebných k monitorovaniu a hodnoteniu programového rozpočtu obce
 • Diskusia

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál (poznámky lektorky a vzory určené na priame použitie), ktorý dostane každý účastník pri prezencii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.