INVENTARIZÁCIA majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022. zmena formy - online a termínu (pôvodne 3.10.2022)

Termín

4. október 2022, Začiatok: 09:00 webinár
5.-11. október 2022, Začiatok: 09:00 videoseminár

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, a ich RO a PO, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

04.10.2022

Variabilný symbol:

031022

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  1. Zákon o účtovníctve
  2. Proces inventarizácie - príkaz k vykonaniu inventarizácie, vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby, inventarizačné komisie ...
  3. Náležitosti inventúrneho súpisu podľa zákona o účtovníctve - elektronický účtovný záznam
  4. Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve - elektronický účtovný záznam
  5. Inventarizácia jednotlivých účtov majetku - vzorové elektronické spracovanie
  6. Inventarizácia jednotlivých účtov záväzkov - vzorové elektronické spracovanie
  7. Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie
  8. Diskusia

 

Prílohy: vzory inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov, vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.