Pracovné stretnutie správcov majetku miest a obcí

Termín

21.-23. november 2022, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

správcovia majetku miest a obcí, starostovia, poslanci, kontrolóri, štatutári a odborní zamestnanci iných organizácií, ktorí spravujú obecný majetok

Kapacita:

150

Uzávierka:

20.11.2022

Variabilný symbol:

21231122

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

279 €

Cena pre nečlenov:

299 €

Program:

1. deň 21.11.2022
Dlhodobý majetok obcí ako významná položka jeho aktív

LektorIng. Michal Lažo

 • Čo tvorí majetok obcí
 • Definícia dlhodobého majetku obcí
 • Formy nadobudnutia dlhodobého majetku (zdroje obstarania...)
 • Hospodárenie s dlhodobým majetkom (formy správy... )
 • Oceňovanie, evidovanie a vykazovanie dlhodobého majetku
 • Ochrana dlhodobého majetku
 • Špecifický majetok obcí (obecné byty, kultúrne pamiatky...)

2. deň 22.11.2022
Majetok obce v správe RO, PO a iných právnických osôb
(športových klubov, kultúrnych, zdravotníckych,  sociálnych organizácií  a pod.)

Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová

1.časť: Správa a evidencia zvereného majetku

 • Vznik správy majetku
 • Kto je správcom majetku obce
 • Práva a povinnosti správcu majetku
 • Kompetencie pri správe majetku vlastníka majetku (obce) a správcov majetku
 • Rozdiely pri nakladaní s majetkom obce medzi ZŠ a školskými zariadeniami bez právnej subjektivity a s právnou subjektivitou
 • Náležitosti zriaďovacej listiny
 • Prenájom zvereného majetku
 • Nedostatky v postupoch obce a organizácií pri správe majetku obcí
 • Kontrola správy majetku obce

2.časť: Evidencia a inventarizácia

 • Právna úprava
 • Evidencia majetku
 • Inventarizácia majetku
 • Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby za majetok

3. časť: konzultácie

3. deň 23.11.2022
Katastrálny zákon a správa nehnuteľnosti miest a obcí

Lektorka: JUDr. Iveta Ivanocová

 • Orgány štátnej správy na úseku katastra a súčinnosť s vlastníkmi, obcami, notármi a inými štátnymi
 • orgánmi pri spravovaní katastra.
 • Katastrálne konanie - vklad, záznam, poznámka.
 • Zápis práv k nehnuteľnostiam v kontexte so zákonom o majetku obcí.
 • Oprava chýb v katastrálnom operáte.
 • Verejnosť katastrálneho operátu, hodnovernosť a záväznosť údajov katastra.
 • Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné  osoby za majetok

 

 

 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.