Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov

Termín

12.-14. september 2022, Začiatok: 12:00

Miesto konania:

Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue

Kategória:

celoslovenské pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci správy daní a poplatkov obcí a miest, starostovia obcí a primátori miest, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

130

Uzávierka:

06.09.2022

Variabilný symbol:

12140922

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

272 €

Cena pre nečlenov:

292 €

Program:

1.deň
Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Lektor:     Ing. . Adela Gašparovičová

 • Významné zmeny v daňovom poriadku za posledné roky

 • Predĺženie lehoty a zmeškanie lehoty

 • Nulitné rozhodnutie

 • Výzva na podanie daňového priznania (čiastkového DP)

 • Vyrubenie dane podľa daňového poriadku

 • Zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na ďalšie konanie a rozhodnutie (lehoty a postup)

 • Sankcie

 • Diskusia

2.deň
1.časť:

Seminár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a k zákonu č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov

Lektorka: Ing. Iveta Ištoková

 • Miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, ...)

 • Miestny poplatok za KO a DSO.

 • Miestny poplatok za rozvoj (predmet poplatku, poplatník, výpočet poplatku, ...)

 • Novely zákona o miestnych daniach a poplatkoch prijaté a schválené v roku 2022

 • Diskusia – riešenie otázok správcov dane/poplatku


2.časť :    Dane elektronicky

Lektorka:  Ing. Erika Kusyová

Stručný úvod

 • daňový poriadok a povinnosť vydávať rozhodnutie v el. podobe

 • podpisovanie v el. podobe

 • čo robiť po zmene starostu

 • aktuálne štatistiky

 • aké najčastejšie chyby robia úrady pri tvorbe rozhodnutí elektronicky a ako sa im vyhnúť

Elektronický podpis

 • spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať

 • čo sa používa pri rozhodnutiach o daniach a poplatkoch

 • formát elektronického podpisu

 • praktické informácie – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení, zmene starostu

Proces vytvárania rozhodnutí

 • ako dosiahnuť vyžadovaný stav

 • informačné systémy a ich prepojenie

 • vytváranie listinnej podoby

 • registratúra, vedenie spisu

 • listinný a elektronický spis

 • právoplatnosť rozhodnutia

 • dlhodobé ukladanie elektronických rozhodnutí

Listinný rovnopis

 • doložka autorizácie - čo to je a ako má vyzerať

 • súvisiace problémy

Zaručená konverzia

 • proces zaručenej konverzie

 • overovanie konvertovaných dokumentov

CUET

 • čo ohľadne daní sa zverejňuje na CUETe

Výhľady do budúcnosti

 • proces založený na životnej situácii

Diskusia

3.deň 
Vymáhanie a zabezpečenie daňových nedoplatkov

Lektorka:  JUDr. Ingrid Ney, PhD.

Daňový poriadok

 • daňové tajomstvo

 • odvolacie konanie

 • podania daňových subjektov

 • výzvy na doplnenie podania

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

 • prihlasovanie pohľadávok

 • postup správcu dane pri vyhlásení konkurzu podľa 2. časti a podľa 4. časti ZKV

 • Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

 • postup správcu dane po zastavení starých exekučných konaní

Daňový nedoplatok

 • zánik daňového nedoplatku s jeho následným odpísaním

 • premlčanie daňového nedoplatku

Záložné právo

 • zriadenie záložného práva

 • nadobudnutie právoplatnosti  rozhodnutia

 • odôvodnenie primeranosti  záložného práva

Daňové exekučné konanie  :

 • vydávanie a doručovanie rozhodnutí, počítanie lehôt, odloženie daňovej exekúcie  a zastavenie daňového exekučného konania

 • daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu – postup preverenia držby vodičského preukazu, rozhodnutia vydávané pri tomto spôsobe daňovej exekúcie, preukazovanie odkázanosti príjmov na držbu vodičského preukazu – praktické skúsenosti

 • ostatné spôsoby daňovej exekúcie - zrážkami zo mzdy a dôchodku , prikázaním pohľadávky z účtu a prikázaním inej peňažnej pohľadávky  - praktické skúsenosti

Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.