Mzdová účtovníčka v II. Q. roku 2022 Webinár/videoseminár

Termín

16. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-24. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci a ekonómovia miest, obcí, škôl, školských zariadení a ďalších organizácií, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

150

Uzávierka:

16.06.2022

Variabilný symbol:

160622

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2022  a dodatok ku KZ VS na rok 2021 :

 • Ø odmena 350 eur len do konca júna
 • Ø štartuje jeden deň pracovného voľna od júla 2022
 • Ø valorizácia platových taríf o 3% od 1.7.2022
 • Ø odchodné, odstupné

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 :

 • Ø plat starostu a hlavného kontrolóra v roku 2022
 • Ø veličiny závislé od PMM v roku 2023
 • sociálne poistenie, zdravotné poistenie
 • minimálna mzda a minimálne mzdové tarify

Zvýšené sumy stravného platné od 1. mája 2022

 • Ø Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného
 • Ø zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1.5.2022

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022

 • Ø ochranná lehota tehotných žien
 • Ø zmeny pri tehotenskom a materskom
 • Ø štartuje elektronická PN

Príspevok na rekreáciu v roku 2022

 • Ø opakovanie je matka múdrosti resp. menili sa podmienky ktoré musí splniť zamestnanec pre vznik  nároku na príspevok ?
 • príprava na leto, alebo ako využiť príspevok na rekreáciu školopovinných detí počas letných prázdnin ?

Vymedzené sezónne práce

 • Ø novela Zákonníka práce – dohody o pracovnej činnosti
 • Ø novela  zákona o sociálnom poistení – odvodová odpočítateľná položka pri  sezónnej práci

Ukončenie pracovného pomeru pre zamestnancov so zdravotným postihnutím od 1. 4. 2022

 • Ø novela §66 Zákonníka práce
 • Ø skrátenie lehoty na rozhodnutie UPSVaR

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok od 1.1.2022

Zákon č. 215/2021 Z.z. – Zákon o podpore v čase skrátenej práce kurzarbeit

 • Ø zvládli ste zmenu v Sociálnej poisťovni
 • Ø a čo ďalej ? ...

Avizované zmeny

 • Ø Prídavok na dieťa ... zmena
  • od 1.7.2022
  • od 1.8.2022
  • od 1.1.2023
 • Ø Daňový bonus na dieťa ... zmena
  • od 1.7.2022
  • od 1.1.2023
  • zmiernenie podmienok nároku na DB – príjem
 • Ø Príspevok na služby deťom
  • od 1.1.2023


Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Mária Poláková

15.6.2022 o 08:14

Reagovať

1.Učiteľka , ktorá má PP na dobu určitú do 31.08.2022 dovŕši v auguste 65 rokov. Je možné s touto učiteľkou opätovne uzatvoriť PP ,príp.predĺžiť na ďalší šk.rok?
2.Dňa 15.6.2022 sa zúčastnia niektorí zamestnanci štrajku v BA. Ako budem vykazovať a platiť tento deň ?.
3.RŠ na 1.7.2022 nás pozýva na Koncoročnú bodku zamestnancov-KBZ. Od 7,00-do 11,30 hod.školenia pre zamestnancov v škole,
od 11,30 hod. presun mimo okresu /miesta pracoviska/ - do 18,00 hod./welnes, pobyt v prírode, bowling. Máme podmienku nasledovne-
kto sa neplánuje zúčastniť celého programu KBZ bude v tento deň čerpať dovolenku-program KBZ je na celý deň a nie na ľubovoľný čas!!! Musíme s týmto postupom nadriadeného súhlasiť ?ak áno môžme si za čas strávený mimo pracovnej doby 7,5 hod. čerpať náhradné voľno?
4.PZ má prac.zmluvu na dobu určitú do 31.08.2022,má skrátený úväzok -učí dni ut,str. Na mesiac august už nebude mať dovolenku, vyčerpá ju v júli, ako ďalej postupovať s týmto ped.zamestnancom?
5.V škole nemáme vlastnú jedáleň,máme len výdajňu stravy cez šk.rok nám obedy dovážajú, cez prázdniny nie je zabezpečená strava, sme na sídlisku cca 15 min.od centra mesta, tzn. ak pôjdeme na obed do centra cesta tam a späť je 30 min + čas na konzumáciu jedla,naša prac..doba je 7,5 hod.denne + 0,5 hod. na prestávku, musíme odpracovať 8 hod., keď nie je zabezpečená strava ?

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.