Kataster nehnuteľností a obec - nové povinnosti obce a nové rozhodovanie stavebného úradu pri výstavbe el. komunikácií

Termín

7. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
8.-14. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí a miest na úseku výstavby, zamestnanci stavebných úradov a špeciálnych stavebných úradov, starostovia, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

07.06.2022

Variabilný symbol:

070622

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách

- postavenie obce a stavebného úradu v rámci regulácie el. komunikácií,

- zákon č. 452/2021 Z.z. a jeho vplyv na územné konanie stavebného úradu,

- nové povinnosti obce v rámci výstavby el. komunikácií podľa z. 452/2021 Z.z.

2. Kataster

-evidencia a registre

-zápis stavieb ( stavby postavené pred rokom 1976)

-prideľovanie súpisných čísel vo vzťahu k zápisom do katastra nehnuteľností

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.