Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Termín

16. máj 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-23. máj 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia škôl a školských zariadení, obce a ďalší zriaďovatelia, odborní zamestnanci (mzdári, personalisti), kontrolóri

Kapacita:

150

Uzávierka:

16.05.2022

Variabilný symbol:

160522

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  • prehľad aktuálnej legislatívy a zásadných zmien
  • náležitosti pracovného poriadku
  • náležitosti organizačného poriadku
  • vzťahy so zástupcami zamestnancov (odborová organizácia – zamestnanecký dôverník – zamestnávateľ) a ich kompetencie, práva
  • schvaľovanie a prerokovanie dokumentov
  • riešenia pre každodennú prax

Pracovný materiál:

súčasťou podujatia je pracovný materiál

  • vzorový *Pracovný poriadok*
  • vzorový *Organizačný poriadok*,

ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Mgr. Slavka Provázková

11.5.2022 o 14:02

Reagovať

Obraciam sa na Vás ešte s jednou otázkou.
Ako správne viesť dokumentáciu zamestnanca, ktorý má hlavný pracovný pomer, vedľajší pracovný pomer a aj niekoľko dohôd v rámci projektu realizovaného školou. Tie dohody má vystavené tak, že jednu ukončí a o mesiac alebo dva má uzatvorenú ďalšiu dohodu na inú pracovnú pozíciu v rámci projektu. My pracovnú zmluvu z hlavného pracovného pomeru aj vedľajšieho pracovného pomeru máme v jednom spise zamestnanca (aby sme nerobili duplicitné kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní) a v tom istom spise máme aj dohody o zmene pracovnej zmluvy, ktorými sme doplnili pracovné činnosti vyplývajúce z projektu. Avšak, ak v rámci projektu sa zamestnancovi vyhotoví ďalšia pracovná zmluva, tak pre tento pracovný pomer vzniknutý v rámci projektu už vytvárame nový spis, ktorý vedieme oddelene od ostatných spisov.
Taktiež sa chcem opýtať ako správne zakladať dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, ktoré sú v rámci projektov, keďže ich číslujeme spoločne s ostatnými dohodami (tzn. prideľujeme im číslo nasledujúce po predchádzajúcej dohode, bez ohľadu na to, či tá predchádzajúca dohoda bola v rámci projektu alebo nie). Pre tieto dohody zatiaľ vytvárame samostatné spisy, ktoré zakladáme oddelenie od ostatných dohôd.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Mgr. Slavka Provázková

9.5.2022 o 14:36

Reagovať

Prosím o odpoveď na otázku vzťahujúcu sa k ukončeniu prac. pomeru po dosiahnutí 65 rokov. Pedagogický zamestnanec dovŕšil 65 rokov v auguste 2020. Bol s ním ukončený pracovný pomer dohodou k 31.8.2020 a následne uzatvorená nová pracovná zmluva od 1.9.2020 do 31.08.2021 a v roku bola táto pracovná zmluva predĺžená do 31.8.2022. Chcem sa opýtať, či budeme postupovať správne, ak mu nevyplatíme odstupné a vyplatíme mu odchodné, nakoľko pri skončení prac. pomeru k 31.8.2020 mu odchodné nebolo vyplatené.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.