Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 1.1.2022 Zrušené - podobný seminár 10.6.2022

Termín

19. máj 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
20.-26. máj 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, zariadení sociálnych služieb

Kapacita:

100

Uzávierka:

15.05.2022

Variabilný symbol:

280422

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Novela zákona o sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2022

 • úprava podmienok pri poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb: vecný obsah a rozsah odborných činností
 • vytvorenie právnych podmienok pre zvýšenie finančnej podpory na spolufinancovania sociálnych služieb v ZSS krízovej intervencie z MPSVR SR a zavedenie valorizácie finančného príspevku
 • precizovanie právnych podmienok pre poskytovanie finančného príspevku zo strany obce pre neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálnej služby FO odkázaným na pomoc inej FO .

Zmeny v zákone č. 448/2008 Z. z. v znp. týkajúce sa:

 • zabezpečovania sociálnej služby obcou
 • využívania dobrovoľníkov v sociálnych službách
 • odborných činností
 • registrácie sociálnej služby
 • financovania sociálnych služieb
 • kvalifikačných predpokladov pre rozvoj pracovných činností
 • konania vo veci poskytovania sociálnej služby
 • spracovania osobných údajov
 • správnych deliktov
 • informačného systému sociálnych služieb
 • prechodné ustanovenia.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.