Pracovné stretnutie riaditeľov škôl

Termín

9.-11. február 2022, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia škôl a školských zariadení- verených aj neštátnych MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ CVČ ...

Kapacita:

200

Uzávierka:

09.02.2022

Variabilný symbol:

09110222

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

272 €

Cena pre nečlenov:

292 €

Program:

1. deň:

Internetová/počítačová bezpečnosť a kyberšikana.

Lektor: Dávid Grochoľ

1. časť – internetová/počítačová bezpečnosť

Najznámejšie vírusy – trójsky kôň, internetové červy, ransomware a spyware.....

Ako sa chrániť pred vírusmi.

E-mailová ochrana, phishing, spam a HOAX

Prečo sa nepripájať na verejné WIFI.

Používať silné heslo.

Rodičovská kontrola od ESET a WIN.

Zaujímavosti – prehliadač bez reklám, kontrola neznámeho webu, ...


2.
časť - kyberšikana

Čo je kyberšikana?

Pojmy kyberšikany – sexting, grooming, ...

Príčiny, motívy, spúštače

Následky

Ako možno odhalíme kyberšikanu

Ako sa správať ak sme obeťou  (študent)

Preventívny program – návrh ako by mohol vyzerať

Prípady zo zahraničia

 

2. deň:

Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancov

a prehľad zmien v pracovnom poriadku v nadväznosti na legislatívne zmeny

Lektorka:  Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

 

Základný legislatívny rámec na tvorbu pracovnoprávnej dokumentácie

Prehľad zmien, ktoré ovplyvnia pracovnoprávnu dokumentáciu

Práca s pracovným poriadkom

Povinnosti a možnosti

Konzultácia a príklady jednotlivých zmien cez príklady v pracovnom poriadku

Pracovný materiál:

Vzorový pracovný poriadok pre školy s legislatívnym stavom 1.1.2022

 

3. deň:

Financovanie originálnych školských kompetencií samospráv v roku 2022.

Lektorka:   PaedDr. Alica Fecková

1. Zdroje financovania originálnych školských kompetencií samosprávy.

prenesené verzus originálne školské kompetencie obcí a miest

nápočet podielových daní obce, mesta na rok 2022 na školské originálne kompetencie

2. Prerozdelenie podielových daní obce, mesta na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov v MŠ, JŠ, ZUŠ

a školských zariadeniach na území obce, mesta.

fiškálna decentralizácia v oblasti školských kompetencií samospráv

VZN obce, mesta o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka, dieťa,

poslucháča MŠ, JŠ, ZUŠ a školského zariadenia vo svojej zriaďovacej pôsobnosti

3. Najdôležitejšie zmeny v z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien, od 1. 1. 2022, týkajúce sa financovania MŠ, JŠ, ZUŠ a školských zariadení.

financovanie neštátnych MŠ, JŠ, ZUŠ a školských zariadení zriadených na území obce, mesta  v porovnaní s financovaním originálnych škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.