Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami

Termín

20. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
22.-27. január 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

obce, školy, ďalšie organizácie

Kapacita:

100

Uzávierka:

20.01.2022

Variabilný symbol:

200122

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  • zverejňovanie dokumentov a údajov na webovom sídle všeobecne,
  • zverejňovanie agendy zastupiteľstva (pozvánka, zápisnica, uznesenia, video/audionahrávka),
  • zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr,
  • egovernment - prijímanie podaní a vydávanie rozhodnutí v elektronickej podobe

• normy, ktoré musí samospráva a jej RO a PO dodržiavať pri zverejňovaní, vydávaní rozhodnutí elektronicky (egovernmente a všeobecne pri komunikácii v elektronickej podobe

• platné štandardy a formáty dokumentov

o prístupnosť obsahu

o textové dokumenty, tabuľky, fotografie, videá (záznamy rokovaní)

o ako po technickej stránke čo zverejniť, prečo nie sken, ..

• čo ako a kde zverejniť pri zmluvách, objednávkach, faktúrach:

o ako postupovať v prípade, ak dokument tvorí iná inštitúcia

• ako podávať elektronické žiadosti, projekty v el. podobe o ako majú vyzerať požadované prílohy (potvrdenie od inšpektorátu práce, poisťovní (Sociálnej, zdravotných), ostatné požadované dokumenty)

o kedy konvertovať dokument, čo je, kedy a ako sa používa zaručená konverzia

• podpisovanie v elektronickej podobe

• právoplatné rozhodnutie v elektronickej podobe

o pravidlá a postup vytvorenia rozhodnutia v el. podobe

o ako a čím ho podpísať elektronicky

o kedy a ako tvoriť papierovú podobu

o kedy a ako vyznačiť právoplatnosť elektronicky

• opendata

• ukážky čo je porušením a prečo.

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.