Účtovná závierka za rok 2021 v neziskových organizáciách a zmeny v zákone o účtovníctve pre neziskové organizácie od 1.1.2022 presun termínu - pôvodný 21.1.2022

Termín

24. február 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
25. február - 2. marec 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zriaďovatelia a zamestnanci neziskových organizácií

Kapacita:

100

Uzávierka:

24.02.2022

Variabilný symbol:

210122

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:


  • Účtovná závierka za rok 2021 – práce pred uzavretím účtovných kníh, inventarizácia, opravné položky a rezervy, účty časového rozlíšenia, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene, zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov roku 2019, zisťovanie základu dane.
    • Uzatváranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky, súčasti účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.
  • Povinnosti neziskových organizácií – audit účtovnej závierky a výročnej správy, vyhotovenie výročnej správy, ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov neziskových organizácií.
  • Novela zákona o účtovníctve – (ČPT 635) obsah výročnej správy pre občianske združenia a cirkevné organizácie, zmeny v náležitostiach účtovného dokladu, zmeny v ukladaní účtovných dokumentov do registra účtovných závierok, rozšírenie verejnej časti registra, inventarizácia zásob, podmienky pre elektronickú podobu vedenia účtovníctva.

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.