Správne konanie so špecifikami pre školy a školské úrady

Termín

26. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
27. január - 2. február 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia, zástupcovia a odborní zamestnanci všetkých typov škôl, starostovia a odborní zamestnanci miest a obcí a školských úradov

Kapacita:

100

Uzávierka:

26.01.2022

Variabilný symbol:

260122

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

V rámci celého Slovenska realizuje prokuratúra od roku 2010 previerky na obciach a základných školách a prednáška reaguje na konkrétne zistenia a nedostatky pri postihovaní záškoláctva v správnom a trestnom konaní. Jedná sa o delenú kompetenciu medzi základnou školou a obcou a preto je prednáška vhodná tak pre školy ako aj pre obce.

Obsahom prednášky budú konkrétne príklady, kde došlo k pochybeniam, ako správne postupovať pri aplikácii jednotlivých právnych predpisov:

1.  Kompetencie riaditeľa základnej školy

2.  Kompetencie obce

3.  Priestupková zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

4.  Trestnoprávna zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

5.  Správne priestupkové konanie na obci – vzory

6.  Konkrétne aplikačné problémy z praxe

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.