Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022

Termín

13. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
14.-21. január 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutári a odborní zamestnanci obcí, miest, ich rozpočtových a príspevkových organizácii, sociálne zariadenia a ďalšie organizácie

Kapacita:

100

Uzávierka:

13.01.2022

Variabilný symbol:

130122

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 1. Účinnosti novely
 2. Zmena finančných limitov
 3. Zmeny vo výnimkách
 4. Členenie zákaziek
 5. Zákazky s nízkou hodnotou, nové rozdelenie, postupy, výkon kontroly
 6. Súhrnné správy
 7. Jednotná elektronická platforma
 8. Zmeny v podmienkach účasti a vo vyhodnocovaní ponúk
 9. Zmeny v otváraní ponúk a rozsahu zverejňovaných údajov
 10. Zmeny k uzatvoreniu zmluvy, odstúpeniu   od zmluvy
 11. Zmeny pri DNS
 12. Aukcia a superreverz, reverz
 13. Profesionalizácia VO
 14. Revízne postupy
 15. Ďalšie vybrané zmeny

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.