Financovanie neštátnych škôl od 1.1.2022   *MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadenia* - zmeny zákona č. 596/2003 Z. z. od 1.1.2022

Termín

7. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
10.-15. január 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutári a zamestnanci obcí, miest, na ktorých území je zriadené neštátne školské zariadenie – MŠ, ZUŠ, JŠ, š

Kapacita:

100

Uzávierka:

07.01.2022

Variabilný symbol:

070122

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

1.  Najdôležitejšie zmeny v z.  č.  596/2003 o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve od  1. 1. 2022

a/ zmena spôsobu financovania neštátnych MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení

b/ financovanie mzdových a prevádzkových nákladov v neštátnych MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadeniach na základe zmluvy

c/ posun vekovej hranice detí, žiakov, poslucháčov neštátnych ZUŠ a JŠ, zriadených na území obce, na ktorých sa poskytujú finančné prostriedky na mzdy a prevádzku

d/ prechodné ustanovenia k zmenám platným od 1. 1. 2022

 

2.  Nápočet podielových daní obce, mesta na rok 2022 na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov neštátnych

MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení.

a/ mechanizmus nápočtu podielových daní obce, mesta na školské originálne kompetencie

b/ jednotkový koeficient na rok 2022

c/ aktuálne koeficienty pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení z nariadenia vlády č. 668/2004

 

3.  Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2022 neštátnym

zriaďovateľom MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení.

a/ náležitosti zmluvy

b/ lehoty na uzatvorenie zmluvy

c/ spôsob zverejňovania zmluvy

d/ návrh zmluvy a jeho zverejnenie a pripomienkovanie

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Spodna Beata

7.1.2022 o 11:54

Reagovať

Je mozne sa prihlasit aj na videoseminar 10.-15.1-? K financovaniu nest.ms?

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.