Správne konanie v školstve

Termín

1. december 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
2.-9. december 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia, zástupcovia a odborní zamestnanci všetkých typov škôl, starostovia a odborní zamestnanci obcí

Kapacita:

150

Uzávierka:

01.12.2021

Variabilný symbol:

011221

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

 1. Vzťah správneho poriadku, školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve
 2. Doručovanie rozhodnutí riaditeľov
 3. Rozhodovanie riaditeľa materskej školy vo veci predprimárneho vzdelávania
 4. Rozhodovanie riaditeľa základnej školy a strednej školy – napr. vo veci výchovných opatrení, komisionálnych skúšok.
 5. Rozhodovanie riaditeľov školských zariadení.
 6. Rozhodovanie riaditeľa cirkevnej školy a súkromnej školy – osobitná úprava.
 7. Postup riaditeľa školy po podaní odvolania,
 8. Postup obce (školského úradu) po podaní odvolania.
 9. Najčastejšie pochybenia riaditeľov pri rozhodovaní.
 10. Rozhodovacia činnosť súdov voči rozhodnutiam riaditeľov.
 11. Správne konanie v rozvrátených rodinách - aplikácia zákona o rodine v školskom konaní - súhlas rodičov o školských veciach, postup riaditeľa a obce v prípade rozvedených manželov a neúplných rodín.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia jepracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.