Účtovná závierka v obciach k 31. 12. 2021 Elektronizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 v skratke

Termín

7. december 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
8.-14. december 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky miest a obcí, hlavní kontrolóri

Kapacita:

200

Uzávierka:

07.12.2021

Variabilný symbol:

071221

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

 1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka
 2. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
 3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov, uzatvorenie okruhu školskej jedálne
 4. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, Poznámky
 5. Špecifické prípady účtovania v súvislosti s účtovnou závierkou a v súvislosti s COVID 19 a iné
 6. Opatrenia v súvislosti s COVID 19 - rozpočtovníctvo.
 7. Rozpočtovníctvo:  rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov, prebytok/schodok, rezervný fond
 8. Elektronizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1. 1. 2022 v skratke
 9. Diskusia

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Pokyny k videosemináru:

 • Po dohode s lektorkou bude video sprístupnené počas 5 dní - 8.-14.2.2021 do 24.00 hod.
 • Budete si ho môcť v tomto čase pozerať iba 1x. Môžete si ho zastaviť, ale potom ho budete môcť pozerať iba od tohto miesta ďalej.
 • Prístup je možný z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré je pripojené k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť.